Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
Jsem nezlomný optimista, který věří, že lze žít tak, abychom se každý den alespoň chvilku smáli. I když některé dny to dá mnoho přemáhání....

reklama

40 fotek, 29.3.2017, 171 zobrazení, 345 komentářů | dokumenty, koníčky, krajina, rodina-přátelé
ALB 599 - info jsem opsala z místní info cedule:

Území lesa tvoří tři hluboko zaříznutá údolí, jejichž tvar po tisíciletí utvářel tok Vltavy a třech menších potoků – Bohnického, Čimického a Drahaňského. Osídlení zde sahá až do doby před pěti a půl tisíci lety, kdy v mladší době kamenné vzniklo na skalnatém ostrohu nad Vltavou hradiště na Zámcích. Osídlení ovlivňovalo i utváření místní krajiny. Původní lesy byly postupně vykáceny a uvolněná plocha byla zemědělsky využívána. Úrodnější části území s hlubšími půdami jako pole, svahy, skalní výchozy a dna údolí jako pastviny. Jižní svahy Čimického údolí byly později přeměněny na sady a vinice, jejichž zbytky jsou zde ještě dodnes patrny. Území přestalo být lidmi intenzivně využíváno na počátku 20. století. Původně stepní lokality začaly pozvolna zarůstat křovinami a náletovými dřevinami.

Dnes jsou údolí z větší části zalesněna, a to zejména díky výsadbám na začátku 20. století. Často zde však byly vysazovány nevhodné dřeviny např. trnovník akát, smrk ztepilý a borovice černá. Kromě skalních výchozů, které jsou uměle udržovány ve stavu bezlesí, jsou místy rozšířeny přirozené lesní porosty s dubem zimním a javorem klenem. Zbytky skalních stepí a vřesovišť jsou dnes součástí chráněných území a jsou udržovány tradiční pastvou.

Koncem 20. století v souvislosti s výstavbou sídlišť došlo i ke stržení vod Čimického a Bohnického potoka, které zmizely v trubkách pod povrchem. Čimický potok se v roce 2007 podařilo navrátit na povrch, Bohnický potok na svůj návrat teprve čeká.

V současné době je snahou nevhodné dřeviny nahradit dřevinami původními. Vysazují se zde zejména duby, buky, jedle a habry. V rámci lesního hospodaření se v mladších lesních porostech provádí probírky a prořezávky.

Území nepatří mezi nejnavštěvovanější pražské lokality, přesto je to místo bohaté na zajímavosti – jak přírodní, tak historické. Nachází se zde slovanské hradiště, čtyři chráněná území a prochází tudy několik turistických stezek …

Nakonec odkaz na Miliho album:
http://bele.rajce.idnes.cz/Drahanska_zewlovna
50 fotek, březen 2017, 307 zobrazení, 613 komentářů | doma, dokumenty, koníčky, rodina-přátelé, jídlo
ALB 598 - ze zimy jsme se přehoupli do jara ... ale co si budeme povídat jíst se musí stále
20 fotek, březen 2017, 85 zobrazení, 151 komentářů | doma, dokumenty, koníčky, rodina-přátelé
ALB 597 - jsme jimi zaplaveni, v každém albu jsou, ale stejně každý musí jít a fotit je jako vloni a předloni ... Jaro je vždy znovu a znovu zázrak
29 fotek, 4.3.2017, 101 zobrazení, 164 komentářů | cestování, dokumenty, koníčky, rodina-přátelé
ALB 596 - Zámek v Horkách nad Jizerou stojí na místě dávného osídlení ve výhodné poloze nad údolím řeky. Původní vesnice se nacházela na místě dnešních Brodců a účelem tvrze v místě zvaném „Horky“ byla pravděpodobně ochrana brodu a přes něj vedoucí obchodní stezky. Vlastní osada Horky ležící v podhradí byla založena v průběhu 15.století.

O založení tvrze nejsou zprávy, prvním písemně doložitelným majitelem byl roku 1346 Franěk z Brodce. K dalším majitelům patřili Škopkovcé z Dubé či Jan z Obříství.

Počátkem 16.století, za vlády rodu Vančurů z Řehnic, byla tvrz rozšířena a přestavěna na renesanční zámek.

Roku 1651 se panství Horky stává majetkem Kaplířů ze Sulevic. Těm však bylo po bitvě na Bílé hoře pro účast na protihabsburském povstání odňato a novými majiteli se až po roku 1738 stává ze saské Lužice pocházející rod Hartmanů z Klarštejna.

Za jejich panování došlo k poslední přestavbě zámku do dnešní podoby dvoukřídlého barokního zámku. Roku 1930 byl v okolí zámku vybudován rozsáhlý park, který se rozkládal na terasách pod zámkem a blízkosti Jizery na údolních nivách.

Po vyvlastnění zámku roku 1948 bylo v jeho prostorách zřízeno zemědělské učiliště a potřebám školství slouží dodnes.
27 fotek, 4.3.2017, 60 zobrazení, 45 komentářů | cestování, dokumenty, koníčky
ALB 595 - součástí zámeckého nádvoří je Čestný dvůr, který byl na severu uzavřen řadou alegorických soch, představujících měsíce a roční doby z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
Nechala jsem v pořadí, jak jsou na místě samém ... snad si každý i tak najde to své ...
42 fotek, 4.3.2017, 109 zobrazení, 140 komentářů | cestování, dokumenty, koníčky, krajina
ALB 594 - Veltrusy s polnostmi a lesy se staly v roce 1698 dědictvím Marie Terezie ze Scheidlerů. Ta se v témže roce provdala za hraběte Václava Antonína Chotka (1674-1754). Rod Chotků patřil ke staré české rytířské šlechtě poznamenané pobělohorskými konfiskacemi. Tento výhodný sňatek přinesl zisk význačných státních funkcí, ale především postupný vzrůst jeho hmotného bohatství.

V roce 1704 se započalo se stavbou reprezentačního sídla. Zámek byl od počátku budován s velkorysou barokní koncepcí. Ve své původní podobě patřil veltruský zámek k nejvýznamnějším dílům vrcholného období barokní architektury v Čechách – především díky působení jednoho z nejpřednějších tvůrců barokní architektury v Čechách této doby, Giovanniho Battisty Alliprandiho.

V průběhu stavby zámku, podle dohody uzavřené mezi Václavem Antonínem Chotkem a syny Janem Karlem a Rudolfem, připadlo panství mladšímu Rudolfovi (1706-1771). Kolem roku 1740 vznikl nový hospodářský dvůr. Po roce 1750 nechal Rudolf Chotek rozšířit hlavní budovu zámku zvětšením křídel na dvojnásobek, postupně rozšiřoval i pozemkový majetek v okolí. V této podobě přivítal zámek panovnici Marii Terezii, která jej navštívila u příležitosti své inspekční cesty po českých zemích a hlavně na základě pozvání hraběte Rudolfa Chotka, jenž zde v srpnu 1754 pořádal tzv. "Velký trh tovarů království českého". Jednalo se vlastně o první vzorkový veletrh na světě s použitím katalogů. Za své zásluhy získal Rudolf Chotek jedno z nejvyšších habsburských vyznamenání Řád zlatého rouna.

Protože Rudolf neměl mužského potomka, v zájmu zachování celistvosti a velikosti majetku byl vydán tzv. "fideikomis", kterým byla veltruskému panství zaručena nedělitelnost, nezcizitelnost a dědičné právo prvorozeným synům. Na základě tohoto dokumentu byl předurčen stát se třetím majitelem zámku Rudofův synovec, Jan Rudolf Chotek (1748-1824).
Po povodních v letech 1784 a 1785, se započalo s přestavbou veltruského parku, kdy vznikala celá řada drobných architektur, pavilonů, mostků, plastik. Po roce 1804 zasáhl do podoby zámku dvorní architekt Chotků Jan Filip Jöndl. Zámek byl klasicistně upraven, boční křídla získala patrovou nástavbu a kuželová střecha válcového jádra hlavní budovy byla nahrazena nynější kupolí.

Za posledních majitelů, kterými byli Karel a Livie Chotkovi, obsadila zámek v období druhé světové války německé armáda, kterou v květnu 1945 vystřídala Rudá armáda, jejíž oblastní velení zde několik měsíců pobývalo. Poslední majitelé odešli po válce do NSR, kde v roce 1970 krátce po sobě zemřeli, aniž by zanechali potomstvo.

Válka znamenala pro Veltrusy silný úpadek, po roce 1945 byly zámek a park prohlášeny za státní kulturní majetek. Zásadní stavební oprava proběhla na přelomu 80. a 90. let 20. století, kdy byly rebarokizovány fasády hlavní budovy a ujednoceny fasády křídel čestného dvora. Celý areál byl zásadně poškozen povodněmi v roce 2002. Od té doby probíhá postupná revitalizace.
42 fotek, únor 2017, 320 zobrazení, 463 komentářů | doma, dokumenty, koníčky, rodina-přátelé, jídlo
ALB 593 - zase něco od plotny, bylo toho i za ten krátký měsíc víc než dost :-)
28 fotek, 3.2.2017, 115 zobrazení, 198 komentářů | dokumenty, koníčky, kultura, rodina-přátelé
ALB 592 - Byl by hřích nestavit se na právě probíhající výstavě plastik a kreseb Viktora Stříbrného, uměleckého kováře a výtvarníka, zakladatele Kladenských dvorků, uspořádání k 5. výročí úmrtí.

Pro zájemce – výstava se koná od 30. 1. - 17. 4. 2017 ve skanzenu dolu Mayrau ve Vinařicích u Kladna

Viktor Stříbrný
(*1943 – †2012)
umělecký kovář, sochař, výtvarník, autodidakt, aktivista
člen výtvarné skupiny Atelier 74 a Volného sdružení kladenských výtvarníků
autorské výstavy: Děčín (1978), Kladno (1978, 2000, 2003), účastník mnoha společných výstav (Kladenský salon 2004, 2006, 2008)
četné realizace v Kladně: Člověk a vesmír (Okrsek 2), Vesmír II. (Poldihaus), vstupní brána do Poldiny hutě, dále v Ohrdrufu (Německo), Miškolci (Maďarsko), Olomouci, Krkonoších

Při tvorbě alba jsem po dohodě použila i snímky mého sluníčka Beleho :-)
60 fotek, 3.2.2017, 192 zobrazení, 239 komentářů | dokumenty, koníčky, práce
ALB 591 - Cestička k Majrovce ušlapaná, šla po ní dívenka uplakaná,
včera si zpívala, miláčka líbala, dnes už je od něho odloučená

Ona Majrovka je vlastně důl Mayrau ve Vinařicích u Kladna, neštěstí se ani tomuto dolu nevyhýbala …Dnes je z něj skanzen …

Pražská železářská společnost začala s hloubením jámy Mayrau v roce 1874 a v říjnu 1877 byla v hloubce 515,2 metru nafárána uhelná sloj o mocnosti devíti metrů. Místo zarážky určil sám vrchní báňský ředitel Pražské železářské společnosti Gottfried Bacher. Jáma byla dohloubena do konečných 527 metrů a pojmenována po Kajetánu Mayerovi, svobodnému pánu z Mayrau.

Jáma se hloubila v tehdy netradičním kruhovém jámovém profilu. Tuto novinku a řadu dalších zlepšovacích návrhů, má na svědomí závodní Dolu Mayrau Ing. Jan Karlík, který se proslavil zejména vynálezem tachografu, zařízením schopným zapisovat rychlost těžního stroje. Tento patent se později rozšířil do celého světa a dnes má toto podstatně zmenšené zařízení každý nákladní automobil nebo autobus.

V roce 1884 bylo dokončeno vyhloubení druhé jámy zvané Robert. Výrazná tektonická porucha, která vyhazuje část uhelné sloje o 70 – 100 m, rozděluje dolové pole na pole Mayrau cca 500 m pod povrchem a pole Robert o sto metrů výš.

Důl Mayrau se stal centrálním dolem Pražské železářské společnosti a největších těžeb dosáhl důl v rozmezí let 1905 až 1916, kdy zde pracovalo přes 1300 dělníků a 70 techniků. Za celou existenci dolu zde bylo vytěženo přes 34 milionu tun kvalitního černého uhlí. Geologickou zajímavostí je výskyt přírodního koksu, který vznikl v okolí průniku hlavní kladenské sloje a čedičových pňů Vinařické horky, třetihorní sopky.

Celý historicky vzácný areál je zachován v modelu tzv. posledního pracovního dne, kde vše zůstalo tak, jako by havíři odešli právě včera. První myšlenka o zřízení hornického skanzenu zde vznikla v roce 1975, ale naplnit se ji podařilo až v roce 1994. V té době byl Důl Mayrau ještě v provozu a k ukončení těžby a následnému zasypání jam došlo o tři roky později. Tím, že byl důl památkou před ukončením provozu, podařilo se většinu technického zařízení dílen a provozů zachovat i se všemi stopami, které jsou s provozem uhelného dolu spojeny.
38 fotek, leden 2017, 130 zobrazení, 282 komentářů | doma, dokumenty, koníčky, rodina-přátelé
ALB 590 - pár obrázků z okolí
38 fotek, leden 2017, 303 zobrazení, 429 komentářů | doma, dokumenty, koníčky, rodina-přátelé, jídlo
ALB 589 - přehršel lednových dobrot - někdy dietně, někdy míň ... ale stále děleně ... žiji s dělenou stravou už půl rok a zatím mi naprosto vyhovuje. Přináší to jistá úskalí a daleko víc plánování než dřív, ale je mi dobře po těle i na duši :-)
32 fotek, leden 2017, 157 zobrazení, 325 komentářů | doma, dokumenty, koníčky, rodina-přátelé
ALB 588 - taky vám občas chybí sluníčko a dlouhé dny?
21 fotek, prosinec 2016, 164 zobrazení, 204 komentářů | doma, dokumenty, koníčky, rodina-přátelé
ALB 587 - protože on prostě je, ať se nám to líbí nebo ne. Někdo prosinec nesnáší - že jsou krátké dny a ty vánoce ... no to zas bude mela, fronty a těch peněz. Někdo ho miluje a vítá, protože se něco dokončuje a my bychom se opravdu měli ztišit a trochu si v sobě udělat inventuru, ať víme v lednu do čeho půjdeme.
Prostě každý si ho prožije po svém ... a prosinec nám to nakonec odpustí :-)
27 fotek, 22.12.2016, 97 zobrazení, 110 komentářů | dokumenty, koníčky, města, rodina-přátelé
ALB 586 - protože nás trochu potrápilo zdraví ... ale koho ne?, protože i umělce potrápilo zdraví ... zrušili námi vyhlídnuté koncerty, měli jsme vánoční akce zkrátka na nule. Dopřáli jsme si tedy aspoň malý výlet do rozsvícených lázní ...
36 fotek, prosinec 2016, 254 zobrazení, 281 komentářů | doma, dokumenty, koníčky, rodina-přátelé, jídlo
ALB 585 - v prosinci ne že by se nejedlo, ale nějak jsem zapomínala fotit ... Znáte to, cukroví a trocha úklidu ... myšlenko na všechno a na nic ... Pak to takhle dopadá :-)
27 fotek, 22.9.2016, 80 zobrazení, 138 komentářů | dokumenty, koníčky, města, rodina-přátelé
ALB 584 - krátká cesta Prahou poslední letní den ... nebo první podzimní?
19 fotek, listopad 2016, 870 zobrazení, 223 komentářů | doma, rodina-přátelé
ALB 583 - nesourodé obrázky z listopadu
47 fotek, listopad 2016, 243 zobrazení, 364 komentářů | doma, dokumenty, koníčky, rodina-přátelé, jídlo
ALB 582 - další nálož poživatin v různě upravené formě - věřím, že už jste si zvykli a ani nereptáte, za což děkuji :-D
39 fotek, 25.11.2016, 96 zobrazení, 121 komentářů | doma, dokumenty, koníčky, rodina-přátelé
ALB 581 - po dlouhé době u rozsvěcení stromečku v našem krásném městě Nymburce
30 fotek, 20.9.2016, 158 zobrazení, 163 komentářů | cestování, dokumenty, koníčky, rodina-přátelé
ALB 580 - Horní Věstonice a Valtice jsou ona dvě V. Ve Věstonicích jsme hledali vzpomínky na dětství ... a ve Valticích každý něco ...

Komentáře

přidat komentář